Biểu đồ

Biểu đồ giá trị kho

Biểu đồ này cho biết giá trị hàng hóa trong kho của tất cả các chi nhánh của gian hàng

Biểu đồ sản phẩm bán chạy

Biểu đồ này cho biết 10 sản phẩm bán chạy nhất của một chi nhánh trong một khoảng thời gian

Biểu đồ tỉ lệ đơn hàng thành công

Biểu đồ cho biết tỉ lệ đơn hàng thành công của mỗi ngày của 1 chi nhánh trong một khoảng thời gian

Biểu đồ doanh thu theo chi nhánh

Biểu đồ cho biết doanh thu của 1 chi nhánh trong một khoảng thời gian

Biểu đồ doanh thu theo thời gian

Biểu đồ cho biết doanh thu, giá trị trung bình 1 đơn hàng và số lượng đơn hàng của một chi nhánh trong một ngày

Top