Báo cáo kho hàng

Báo cáo giá trị kho

Hiển thị thông tin sản phẩm có trong kho hàng bao gồm: số lượng, tên sản phẩm, giá trị

Báo cáo kho dưới định mức

Hiển thị số lượng sản phẩm dưới định mức

Báo cáo kho vượt định mức

Hiển thị số lượng sản phẩm vượt định mức

Top