Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính tổng hợp

 • Doanh thu tổng: tổng doanh thu mà chi nhánh thu được chưa trừ các khoản giảm trừ và chi phí khác
 • Giảm trừ doanh thu bao gồm:
  • - Chiết khấu thương mại: chiết khấu trên mỗi sản phẩm và của hóa đơn bán ra
  • - Hàng trả lại: giá trị của các sản phẩm bị trả lại
  • - Phí vận chuyển: phí để vận chuyển các đơn hàng
 • Doanh thu thuần: là khoản doanh thu bán hàng sau khi đã trừ các khoản giảm trừ doanh thu như chiết khấu, phí vận chuyển, ...
 • Chi phí hàng hóa: là chi phí để nhập những sản phẩm đã bán ra
 • Tổng lợi nhuận: là tổng lợi nhuận thu được sau khi đã trừ đi các khoản chi phí khi bán hàng

Top