Danh sách đơn hàng

Danh sách đơn hàng

Vào màn hình này ta sẽ cho ta biết danh sách các hóa đơn bán đã lập và các thông tin của nó, khi click vào một hóa đơn bất kì sẽ hiển thị ra màn hình chứa các thông tin cụ thể về hóa đơn đó.

 

Chi tiết đơn hàng

 

 
Top