Nhập hàng

Thêm mới đơn nhập hàng

Tại màn hình nhập hàng, chọn sản phẩm muốn nhập -> tuỳ chỉnh số lượng sản phẩm nhập -> chọn chiết khấu -> Đồng ý.
 

Chọn chiết khấu theo % cho từng sản phẩm nhập

 

Chọn chiết khấu bằng tiền cho từng sản phẩm nhập

 
Sau khi chọn sản phẩm, số lượng xong ra màn hình như sau:
 

 
Chọn Thêm ở góc phải để chọn nhà cung cấp -> Chọn chiết khấu của đơn hàng (nếu có) -> Thanh toán -> Hiển thị thông báo nhập hàng thành công.
 

Nhập chiết khấu cho cả hóa đơn

 

Chọn chiết khấu theo % cho cả hóa đơn

 

Chọn chiết khấu bằng tiền cho cả hóa đơn

 

Tìm kiếm đơn nhập hàng

Tại màn hình danh sách đơn nhập hàng, nhập mã đơn nhập hàng-> tìm kiếm -> Trả về hoá đơn cần tìm
 

Top