Nhóm sản phẩm

Thêm nhóm sản phẩm

Tại màn hình nhóm sản phẩm -> Nhập tên nhóm -> Mô tả ( nếu có)-> Thêm -> Hiển thị thông báo thêm mới nhóm sản phẩm thành công.

Top