Quản lý khách hàng

Danh sách khách hàng

Thêm mới khách hàng

Quản lý thông tin khách hàng

Khi chọn một khách hàng trong danh sách, ứng dụng sẽ hiển thị cho người dùng màn hình quản lý các thông tin của khách hàng đó: sửa đổi thông tin, quản lý công nợ, lịch sử mua hàng.

Quản lý công nợ khách hàng

Điều chỉnh nợ (số tiền khách hàng nợ)

Thanh toán nợ (số tiền khách hàng thanh toán)

Lịch sử mua hàng của khách hàng

Chi tiết lịch sử mua hàng của khách hàng

Top