Quản lý nhà cung cấp

Danh sách nhà cung cấp

Thêm mới nhà cung cấp

Quản lý thông tin nhà cung cấp

Khi chọn một nhà cung cấp trong danh sách, ứng dụng sẽ hiển thị cho người dùng màn hình quản lý các thông tin của nhà cung cấp đó: sửa đổi thông tin, quản lý công nợ, lịch sử nhập hàng.

Quản lý công nợ nhà cung cấp

Điều chỉnh nợ (số tiền mà cửa hàng nợ nhà cung cấp đó)

Thanh toán nợ (số tiền mà cửa hàng thanh toán cho nhà cung cấp đó)

Lịch sử nhập hàng nhà cung cấp

Chi tiết lịch sử nhập hàng nhà cung cấp

Top