Sản phẩm

Danh sách sản phẩm

Tại màn hình danh sách sản phẩm, hiển thị tên sản phẩm, số lượng sản phẩm. Sản phẩm hiển thị thời gian nhập, khi click vào sản phẩm thì sẽ ra sản phẩm được nhập theo từng đợt khác nhau.

Thêm mới sản phẩm

 
Vào cửa hàng -> chọn sản phẩm -> Thêm mới sản phẩm Phần mềm sẽ tự động cho ra màn hình như sau:
 

Mã SP: Phần mềm sẽ tự động xuất ra một mã SP sao cho mã SP đấy là duy nhất
Tên sản phẩm : Thông tin bắt buộc phải nhập
Nhà SX: Khi click vào nhà sản xuất sẽ hiển thị thông tin về các nhà sản xuất, bắt buộc phải nhập
Nhóm SP: Thông tin bắt buộc phải nhập
Giá gốc: Thông tin bắt buộc phải nhập để tính lợi nhuận
Giá bán: Thông tin bắt buộc phải nhập
Giá sỉ, giá Vip: Không bắt buộc phải nhập

Thiết lập định mức cho sản phẩm

Top