Tạo đơn hàng

Tạo một hóa đơn bán hàng mới

Bán hàng -> Tạo đơn hàng -> Chọn sản phẩm, số lượng sản phẩm -> Chiết khấu, sau đó cho ra màn hình như sau.

Chọn chiết khấu theo % cho từng sản phẩm bán

 

Chọn chiết khấu bằng tiền cho từng sản phẩm bán

 

Nhập chiết khấu cho cả hóa đơn bán

Chọn chiết khấu bằng tiền cho cả hóa đơn

 

Chọn chiết khấu theo % cho cả hóa đơn

 
Sau các bước trên ta được màn hình sau, chọn thêm để điền thêm các thông tin khác cho hóa đơn như tên khách hàng, đơn vị vận chuyển, ngày lập hóa đơn,...

 

 

 

 
Top