Tổng quan

Tổng quan

Sau khi đăng nhập màn hình tổng quan sẽ hiển thi các thông tin như tổng giá trị giao dịch, số khách hàng, sản phẩm, giá trị tồn kho, số các chi nhánh.

Top